Skip to content

15% off on all DIY boxes with code PODZIM15!

Text

text

Protection of personal data

Protection of personal data

Ochrana osobních údajů ve zkratce

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, emailovou adresu) bude naše společnost Adrop s.r.o, se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ: 27312925, (správce) využívat po dobu 3 let od posledního nákupu nebo provedeného souhlasu za tím účelem, abychom vám posílali a zobrazovali informace, které vás zajímají a nabízeli produkty z naší nabídky, které pro vás budou relevantní na základě Vašeho souhlasu nebo v souvislosti s již uskutečněným prodejem služeb nebo zboží.

Své údaje si můžete kdykoli vyžádat, požádat o opravu, přenos, kompletní výmaz či proti tomuto podat námitku. S jakýmkoli problémem se na nás nebojte obrátit, případně přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o ochraně osobních údajů

ADROP s.r.o., IČO:27312925, se sídlem ve Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152307, zastoupená: Rostislavem Peníškou („Správce“) v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo z oprávněného důvodu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen „OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefon. OÚ jsou kategorie adresní a identifikační.

V souvislosti s prodejem služby nebo v případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat OÚ za účelem zasílání obchodních sdělení, novinek, reklamních kampaní, informujících o službách Správce a jeho dodavatelů.

Účel:

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel: zpracování nabídky, uzavření smlouvy, provedení rezervace, informování dodavatele služby o Vašem nástupu k plnění služby nebo pro vyřízení reklamace a k účelům s plnění smlouvy souvisejícím („Účel“), a to na základě některého Právního důvodu zpracování.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce Vašich OÚ patří následující kategorie příjemců: účetní poradce Správce, daňový poradce Správce, dodavatel služeb Správce, IT specialista Správce a další zpracovatelé OÚ, se kterými má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování OÚ („Zpracovatel“) a dopravce nebo držitel poštovní licence. Správce Vás informuje, že bude zpracovávat OÚ po dobu trvání smlouvy a na dobu dalších 3 let po skončení této smlouvy.

Vaše práva:

Správce Vás informuje, že máte právo:

- (i) požadovat od Správce přístup k OÚ,
-(ii) opravu OÚ,
-(iii) výmaz OÚ,
-(iv) omezení zpracování OÚ,
-(v) vznést námitku proti zpracování OÚ,
-(vi) na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci).

Můžete i:

Správce Vás dále informuje, že

-(i) lze odvolat souhlas, poskytnete-li OÚ se souhlasem,
-(ii) podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz,
-(iii) že poskytnutí OÚ není povinností
-(iv) že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány, případně kopie zpracovávaných OÚ. Žádosti, námitky, uplatnění Vašich práv lze zasílat do sídla Správce nebo na e-mail: info@craftiry.com

Podmínky pro výmaz:

Správce podrobněji sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže

- (i) OÚ již nejsou potřebné pro Účel,
-(ii) odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
-(iii) vznesete námitky proti zpracovávání OÚ zpracovávaných na základě právního důvodu oprávněný zájem Správce nebo vznesete námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování,
-(iv) OÚ byly zpracovávány protiprávně,
-(v) OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
-(vi) OÚ byly shromážděny v souvislosti s obchodními sděleními.

Když se vám něco nebude líbit

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti

- (i) zpracování OÚ, které se Vás týkají a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, a to včetně profilování založeného na těchto důvodech nebo
-(ii) zpracování OÚ pro přímý marketing. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Each gift is unique

The joy of a job well done

Not the perfect fit? We have 30 day return policy

We've been bringing you joy for 17 years now

Discount on every purchase

GIFTS THAT ARE OUTSIDE THE BOX

WHY IS CRAFTIRY A GREAT GIFT?

Original Gift

90% of our customers report that the recipient was thrilled with the gift

Supporting Creativity and Skill

With Craftiry, the recipient learns new things and enjoys doing it

Everything in One Box

We prepare all the necessary items into one box

30 Days to Return

Missed the mark? No problem. You can return the box to us within 30 days

Close (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now