Přejít na obsah

DÁREK PRO VÁS! S kódem DAREK20 získáte 20% SLEVU na všechny DIY boxy. Platí do 25. 7.

Text

text

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Všeobecné

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah a vymezují práva a povinnosti mezi Adrop sro, se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ 27312925, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 152307, tel. 484 800 980, info@adrop.cz („Internetový obchod“) a zákazníkem nebo třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. 

Veškeré služby poskytované online obchodem (“E-shop”)pro zákazníka budou poskytovány výhradně na základě následujících Všeobecných obchodních podmínek. Odchylná ustanovení platí pouze v případě, že byla individuálně dohodnuta mezi Internetovým obchodem a zákazníkem.

 1. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Nabídky E-shopu na internetu představují pro zákazníka nezávaznou výzvu k objednání zboží v E-shopu. 

2.2 Zákazník si může zboží objednat (i) objednávkovým formulářem v E-shopu, (ii) e-mailem, (iii) telefonicky nebo (iv) osobně. Objednáním požadovaného zboží na internetu dává zákazník závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy.  

2.3 Internetový obchod potvrdí doručení objednávky neprodleně, nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. K přijetí objednávky ze strany Internetového obchodu dochází až v okamžiku, kdy zboží doručí. Potvrzení objednávky ani přijetí objednávky od spotřebitele telefonicky nepředstavují ze strany Internetového obchodu právní akceptaci a objednávka musí být potvrzena písemně nebo e-mailem. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas e-mailem nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. Písemnou výzvu k platbě nebo potvrzení expedice obdržíte zpravidla e-mailem týž den po obdržení potvrzení  doručení objednávky.  Internetový obchod si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku bez uvedení důvodu.

2.4 Předmětem kupní smlouvy je zboží objednané zákazníkem. S ohledem na kvalitu platí popis nabídky.

2.5 Internetový obchod splní kupní smlouvu na dodání zboží a povinnost odevzdat zboží tím, že zákazník zboží převezme od Internetového obchodu, přepravce nebo dodavatele.

 1. Storno podmínky

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo zrušit kupní smlouvu do třiceti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo oprávněná třetí osoba, která není přepravcem, převzala poslední zboží. 

Náklady na vrácení zboží, jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Internetovému obchodu. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat písemně na Adrop s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, Česká republika, nebo e-mailem na: info@adrop.cz o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy jednoznačným prohlášením. K tomuto účelu můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když odešlete odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný než nejlevnější standardní způsob dodání námi nabízené doručení), bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno odstoupení od kupní smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak. 

Vrácené zboží musí být kompletní. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Internetový obchod oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dar, je darovací smlouva mezi Internetovým obchodem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dar, náklady na vrácení daru nese spotřebitel.

U zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání smícháno, nelze od kupní smlouvy odstoupit. Zákazník dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu a které zákazník z obalu vyňal.  

Internetový obchod je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze strany zákazníka. Internetový obchod je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud zákazník nakoupil zboží za cenu, která zjevně neodpovídá ceně obvyklé a není pochyb o tom, že se jedná o překlep. Zejména zjevně neodpovídá cen o řád nižší, než je cena obvyklá, pokud není pochyb o tom, že v ceně zboží v E-shopu nebo na nákupním dokladu chybí v číslice v kupní ceně.  

 1. dodávka

4.1 Všechny položky budou dodány bez zbytečného odkladu, pokud jsou dostupné skladem v Internetovém obchodě. Dodání zboží je možné pouze do Česka, Slovenska, Polska a Rakouska.

4.2 Dodací lhůta v rámci Česka jsou 2 pracovní dny, na Slovensko, do Polska a Rakouska až 5 pracovních dnů (pondělí až pátek, kromě státních svátků) po obdržení platby, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

4.3 Není-li položka v krátké době dostupná, budeme vás informovat e-mailem o předpokládané době dodání, pokud od vás budeme mít adresu.

4.4 Za odevzdání zboží Internetový obchodem se považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání zboží. 

4.5 Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Pokud zákazník takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a podat stížnost Internetovému obchodu stejným způsobem, jako podává reklamaci.

4.6 V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností.

4.7 Je-li Internetový obchod v prodlení s odevzdáním zboží, může zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li Internetový obchod svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník poskytl. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Internetový obchod odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo zákazník sdělil Internetovému obchodu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Internetový obchod vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy zákazníkovi všechna peněžitá plnění, která podle kupní smlouvy zákazník uhradil.

 1. Náklady na balení a dopravu

5.1 Nabízíme následující způsoby dopravy: Zaslání prostřednictvím společnosti Packeta.com

5.2 Za doručení v rámci Česka, Slovenska, Polska a Rakouska a náklady na balení účtujeme cenu dopravy uvedenou v nabídce. Náklady na dopravu jsou uvedeny a sdělovány samostatně u každé objednávky.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 1. Platba, výhrada vlastnictví

6.1 Všechny uvedené ceny v E-shopu jsou ceny, které zahrnují odpovídající zákonnou daň z přidané hodnoty a všechny poplatky s výjimkou poplatku stanoveného v závislosti na způsobu doručení zboží. Platí ceny platné v den objednávky.  Přednost má cena uvedená v objednávce.

6.2 Pro doručení v rámci Slovenska, Polska a Rakouska jsou možné následující způsoby platby:

-  Paypal

- platba kartou

- platba převodem

Pro doručení v rámci Česka jsou možné následující způsoby platby:

-  Paypal

- platba kartou

- platba převodem

- dobírka

6.3 Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení (výhrada vlastnictví podle občanského zákoníku). Zákazník musí Internetový obchod neprodleně informovat o jakýchkoli donucovacích opatřeních třetích stran vůči zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví a předat nám doklady potřebné k zásahu; to platí i pro poškození jakéhokoli jiného druhu. Bez ohledu na to musí zákazník předem informovat třetí strany o existujících právech ke zboží.

 1. Záruka

Řešení práv ze záruky bude provedeno v souladu s právními předpisy. 

Zákazník je oprávněn uplatnit právo ze záruky v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „záruční doba“), s výjimkou:

(i) zboží, u kterého je jiná doba, po kterou lze věc použít, uvedena na jeho obalu nebo v návodu k němu připojeném, v informacích v Internetovém obchodě nebo v informacích o zboží nebo v reklamě v souladu s zákon;

(ii) zboží, které je vadné z důvodu hmotnosti, která neodpovídá váze zboží objednaného zákazníkem, pokud váhový nesoulad nepřesahuje 40 % z celkové hmotnosti zboží;

(iii) opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním;

(iv) zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(v) vyplývá-li to z povahy zboží.

Záruční doba začíná běžet předáním zboží. Pokud bylo zboží odesláno, běží záruční doba od doručení zboží nebo jeho poslední části do místa určení.

 1. Odpovědnost za vady  a reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Zákazník je povinen předané zboží ihned po jeho převzetí prohlédnout, zejména s ohledem na vlastnosti a množství, a případné zjištěné závady oznámit Internetovému obchodu. 

Internetový obchod odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména odpovídá, že zboží:

(i) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

(ii) je vhodné k účelu, pro který jej zákazník požaduje a s nímž Internetový obchod souhlasil, a

(iii) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Internetový obchod odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:

(i) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

(ii) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením (Internetový obchod není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv), 

(iii) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat,

ledaže Internetový obchod zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Internetový obchod neodpovídá za vady zboží, které vznikly nesprávným nebo vadným použitím, ani za případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. 

Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Internetový obchod může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Internetový obchod odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který zákazník zboží koupil. K odstranění vady převezme Internetový obchod zboží na vlastní náklady.

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud 

(a) Internetový obchod vadu zboží odmítl odstranit,

(b) se vada zboží projeví opakovaně,

(c) je vada zboží podstatným porušením smlouvy, nebo

(d) je z prohlášení Internetového obchodu nebo z okolností zjevné, že vada zboží nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná. 

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, Internetový obchod vrátí zákazníkovi kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu zákazník prokáže, že zboží odeslal.

Jakmile zákazník zjistí vadu zboží nebo zážitku, vytkne ji bez zbytečného odkladu Internetovému obchodu a zboží Internetovému obchodu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána (reklamace). Vytkl-li zákazník Internetovému obchodu vadu oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou zákazník nemůže vadné zboží užívat. 

Zákazník v reklamaci uvede, jak se vada projevuje a své tvrzení vhodně doloží.

Reklamaci uplatňuje zákazník v sídle Internetového obchodu na adrese Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, nebo v provozovně Adrop s.r.o., Železná 830/12a, 460 01, Liberec, písemně, osobně, nebo e-mailem na adresu info@adrop.cz. Reklamované zboží doručí na adresu sídla nebo na doručovací adresu Adrop s.r.o., Železná 830/12a, 460 01, Liberec, nepřebírá-li jej Adrop sama.

Internetový obchod je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě spotřebitelů rozhodne Internetový obchod o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Internetový obchod se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které měl kupující při uzavírání kupní smlouvy při vynaložení náležité péče vědět nebo kterou si sám způsobil.

Pokud zboží při předání zákazníkovi vykazuje vady, např. je „prošlé“ (minimální doba použitelnosti, expirace nebo jiná forma obdobného významu) nebo je jinak zjevně nepoužitelné, musí to zákazník neprodleně oznámit Internetovému obchodu nejpozději do 2 dnů po zjištění vady. 

U čerstvého zboží, které je určeno ke spotřebě do 24 hodin, je zákazník povinen oznámit vady do 24 hodin od převzetí. 

Pokud zákazník nereklamuje zjevné vady zboží při předání a/nebo nelze prokázat, že zboží mělo vytýkané vady v době předání, je Internetový obchod oprávněn reklamaci zamítnout.

Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s Internetovým obchodem obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Evropská komise zřídila platformu (tzv. ODR platformu) pro online řešení sporů v online obchodování mezi spotřebiteli a obchodníky. Tuto platformu a další informace naleznete pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Internetový obchod je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Ochrana dat

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) Internetový obchod tímto informuje, že zpracovává osobní údaje fyzické osoby pro plnění kupní smlouvy, pro provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy, pro splnění právní povinnosti nebo z důvodu oprávněného zájmu v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, tel.  

Osobní údaje jsou adresné a identifikační kategorie.

Internetový obchod informuje, že:

(i) osobní údaje jsou zpracovávány pro tyto účely: registrace, zpracování nabídky, uzavření kupní smlouvy, plnění kupní smlouvy, dodání zboží nebo vyřízení reklamace na základě právního důvodu zpracování;

(ii) dalšími příjemci osobních údajů jsou: účetní poradce Internetového obchodu, daňový poradce Internetového obchodu, poskytovatel služeb Internetového obchodu, IT specialista Internetového obchodu, přepravce Internetového obchodu nebo držitel poštovní licence;

(iii) bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání kupní smlouvy a další 3 roky po splnění kupní smlouvy;

(iv) zákazník má právo požadovat od internetového obchodu přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a přenositelnost osobních údajů jinému správci;

(v) poskytnutí osobních údajů není povinností a pokud zákazník poskytne osobní údaje se souhlasem, má zákazník právo souhlas odvolat;

(vi) zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz na způsob zpracování osobních údajů;

(vii) nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilování zákazníků;

(viii) zákazník má právo získat od Internetového obchodu potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, nebo získat kopie zpracovávaných osobních údajů.

Žádosti, námitky a jiná uplatnění práv lze zasílat na adresu sídla Internetového obchodu nebo na e-mail: gdpr@adrop.cz

Internetový obchod blíže upozorňuje, že fyzická osoba má právo na vymazání osobních údajů, pokud

i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,

(ii) fyzická osoba odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování,

(iii) fyzická osoba vznese námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných Internetovým obchodem na základě právního důvodu oprávněného zájmu správce nebo vznese námitku proti automatizovanému rozhodování případ od případu nebo profilování,

(iv) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

(v) osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost,

(vi) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s obchodními sděleními.

Internetový obchod používá soubory cookie k personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním internetového obchodu zákazník souhlasí s používáním cookies.

 1. Ochrana nezletilých

Pokud vaše objednávka obsahuje zboží, jehož prodej podléhá věkovému omezení, zajistíme, aby zákazník dosáhl požadovaného minimálního věku pomocí spolehlivého postupu včetně osobní identity a kontroly věku. Dopravce předá zboží až po provedení kontroly stáří a pouze zákazníkovi osobně.

 1. Autorská práva

Autorská práva k obsahu a dílům zveřejněným na E-shopu vykonává Internetový obchod. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli druh využití mimo limity autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora a Internetového obchodu. Stahování a kopie obsahu a děl z této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen Internetovým obchodem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Obsah, ke kterému vykonávají práva třetí strany je jako takový označen. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme. 

 1. Ostatní

Internetový obchod nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo újmu na zdraví vzniklé neodbornou manipulací se zbožím.

Boxy pro děti by měly otevírat osoby mladší 15 let pod dohledem zákonného zástupce, který odpovídá za případné škody na zdraví a majetku způsobené osobou mladší 15 let. Boxy pro dospělé by neměly otevírat osoby mladší 15 let.

Internetový obchod používá k personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním internetového obchodu zákazník s používáním cookie souhlasí.

Internetový obchod je oprávněn při komunikaci se spotřebitelem použít automatický telekomunikační systém nebo faxový přístroj jen s předchozím souhlasem spotřebitele; jiný prostředek komunikace na dálku umožňující individuální jednání může použít jen v případě, že spotřebitel jeho použití neodmítl. Tímto postupem spotřebiteli nesmí vzniknout náklady.

Spotřebitelské recenze získává Internetový obchod přímo od spotřebitele, kdy na e-mail spotřebitele, který spotřebitel použil při objednání zboží Internetový obchod zasílá po splnění zážitku nebo odevzdání zboží žádost o spotřebitelskou recenzi a přijde-li odpověď od spotřebitele, Internetový obchod ji následně zveřejňuje v E-shopu.

 1. Obsah a odkazy na našich webových stránkách

13.1 Obsah našich webových stránek byl vytvořen s největší pečlivostí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah, nejsme však povinni jako poskytovatel služeb sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. 

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací v souladu s obecnými zákony tím zůstávají nedotčeny. Odpovědnost Internetového obchodu v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení zákona dozví. 

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za tyto externí obsahy proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných webových stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel webových stránek. 

Propojené webové stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu propojených webových stránek však není účelné bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme. 

 1. Závěrečná ustanovení

Platnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena; Platí české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zákazník nemá obecnou soudní příslušnost v České republice nebo v jiném členském státě EU, bude výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z kupní smlouvy sídlo Internetového obchodu.

září 2023

Co dárek, to unikát

Radost z dobře odvedené práce

Nebylo to ono? Na vrácení máte 30 dní

Dárky vám děláme radost už 17 let

Sleva ke každému nákupu

Dárky co jsou out side the box

<tc>Proč je Craftiry super dárek?</tc>

<tc>Originální dárek</tc>

90% našich zákazníků hlásí, že obdarovaný byl nadšený dárkem

<tc>Podporující creativitu a zručnost</tc>

S Craftiry se obdarovaný naučí novým věcem a bude ho to bavit

<tc>Všechno v jednom boxu</tc>

Všechny potřebné věci nachystáme do jednoho boxu

<tc>30 dní na vrácení</tc>

Netrefíte se? Nevadí. Box nám můžete do 30 dní vrátit
Zavřít (esc)

Vyskakovat

Pomocí tohoto vyskakovacího okna vložíte formulář pro registraci do seznamu adresátů. Případně jej použijte jako jednoduchou výzvu k akci s odkazem na produkt nebo stránku.

Ověření věku

Kliknutím na enter potvrzujete, že jste dostatečně starý na konzumaci alkoholu.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.
Nakupuj teď